Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky pro prodej vína

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího jako spotřebitele ve smyslu ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb., se řídí těmito obchodními podmínkami. Na osobu kupující produkty jako jiná osoba než spotřebitel, zejména jako podnikatel (fyzická či právnická osoba), se tyto obchodní podmínky nevztahují a taková osoba se musí registrovat jako kupující na obchodním oddělení prodávajícího a uzavřít dohodu o obchodních podmínkách pro osoby odlišné od spotřebitele.

Kupující

Kupujícím je fyzická osoba spotřebitel ve smyslu ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb. Kupující při zahájení obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Kupující souhlasí se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího.

Objednávka

Veškeré provedené objednávky jsou závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí být přesně vyspecifikováno zboží, jeho počet, cena, kontakt a jméno osoby kupujícího a případně osoby oprávněné k převzetí předmětu plnění, způsob dopravy a vyložení. V takovém případě je objednávka současně návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Za závazné potvrzení se považuje potvrzení e-mailem nebo písemně, a to takové, které je realizováno po přijetí objednávky kupujícího (potvrzení o přijetí objednávky do elektronického systému není potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky provádí prodávající v co nejkratším termínu. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky nebo uzavření písemné kupní smlouvy případně rámcové kupní smlouvy. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží již nemůže dodat (zejména v případě jeho vyprodání). V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na výzvě k platbě.

Platební podmínky

Platba za předmět plnění se provádí zásadně předem nebo při převzetí zboží.

Způsoby úhrady

Platba předem poštovní poukázkou typu A se dvěma kontrolními útržky na základě výzvy k platbě platba předem bankovním převodem na základě výzvy k platbě, hotovost.

Dodací podmínky

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána.

Za splnění dodávky se považuje:

  1. osobní odběr zboží kupujícím v expedičním skladu
  2. dodání na požadované místo a převzetí.

Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat svoji totožnost. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny. Konkrétní způsob dodání si volí kupující.

Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu nebude-li to možné pak zaslat poštou, ale neprodleně upozornit prodávajícího telefonicky. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má v souladu s § 1829 z.č. 89/2012 Sb. možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Doporučujeme nás kontaktovat prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy (po vyplnění všech políček označených jako povinné údaje odeslat, následně vám bude doručen potvrzující e-mail o zaslání žádosti). ). V případě, že jste již zboží převzal(a), doporučujeme jej doručit spolu s dokladem o pořízení na vlastní náklady na výše uvedenou adresu. Zboží doporučujeme zaslat kompletní, nemělo by být poškozené, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce s přiloženým dokladem o koupi. Zboží by nemělo být zasláno na dobírku a doporučujeme je pojistit.

Vrácení finančních prostředků spotřebiteli

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1832 odst 1, má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení, může ji však zadržet do doby, než spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže, že jej odeslal.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Při projevení vady v průběhu 6ti měsíců od převzetí věci se má i nadále za to, že vada existovala již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od smlouvy

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na prodávaná vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařského zákona 321/2004 Sb.

Reklamace

Pokud je objednané zboží dodáváno včetně dopravy na místo uvedené kupujícím a dodávka zboží je neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem (řidičem)záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky, dodacího listu a faktury) a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou, nebo dodacím listem (kopiemi). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.

O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. odstranění závady je realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, manipulace se zbožím i palet), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Používané doklady

Potvrzení objednávky odesílané na e-mail. Výzva k platbě (u platby předem) odeslaná na e-mail po potvrzení objednávky Dodací list potvrzuje kupující (nebo osoba pověřená) při převzetí zboží. Originál a jedna kopie zůstává prodávajícímu, jedna kopie kupujícímu. Faktura/daňový doklad, předání současně se zbožím proti úhradě v hotovosti nebo zaslání originálu kupujícímu po dodání zboží. Kopie zůstává prodávajícímu.

Obchodní a dodací podmínky pro prodej vína.pdf (308 kB)