Bioprodukce

Ekologické hospodaření

V systému ekologického vinohradnictví obhospodařujeme 12,5 hektarů vinic v obcích Přítluky a Klentnice, do budoucna se počítá s rozšiřováním.

177

V našich ekologických vinicích upřednostňujeme nové PIWI odrůdy, které snáší vyšší tlak houbových patogenů a je možné udržet jejich dobrý zdravotní stav s podstatně nižším množstvím ochranných postřiků.

„Ekologie vinic je pro nás důležitá nejen proto, abychom Vám mohli nabídnout lahev vína s označením BIO ale i proto, že chceme zatěžovat přírodu co nejméně. Vinice jsou monokulturou, která není v přírodě běžnou ani přirozenou. Záměrem je tedy ve vinici vytvořit stabilní systém a podporovat přirozené regulační mechanismy. Ekologický systém hospodaření podporuje biodiverzitu vinic a zatěžuje svoje okolí v co nejmenší možné míře. Trvale udržitelný rozvoj vinic přátelský k přírodě (environment friendly) je filosofií našeho podniku a proto se snažíme ekologickou výměru zvyšovat.“ uvádí významný moravský šlechtitel.

Biologická ochrana vinic

Důležitou součástí udržování dobrého zdravotního stavu je biologická ochrana vinic, která vychází z přírodních mechanismů. Její velkou výhodou je nízká toxicita a zátěž pro prostředí, živočichy a necílové organismy. Příkladem může být introdukce dravého roztoče Typhlodromus pyri proti hálčivcům, sviluškám a vlnovníkům, používání přípravků na bázi Bacillus Thuringiensis proti obalečům, zelňáskům a píďalkám, kde se v poslední době osvědčilo i feromonové matení samců.

Fyzikální metody

Další možností je použití fyzikálních metod, kam patří odstranění škůdců nebo napadených částí rostlin, pálení napadených částí, propařování půdy, využití lepových pásů, zakrytí porostu či ohrazení sazenic.

Biotechnické metody

Využívat se dají i tzv. biotechnické metody, kam patří optické lapače, feromonové lapače a rostlinné výluhy.

159

Bio produkty

Vypěstované hrozny jsou zpracovávány na BIO produkty nejvyšší kvality. Jedná se o BIO vína z bílých odrůd HibernalMalverina, Rinot a Vesna a z modré odrůdy Laurot.

Naše vinice procházejí každoroční kontrolou ekologického zemědělství společností KEZ. Pravidelně se účastníme seminářů a seznamujeme se s novými ochrannými preparáty.