Všeobecné obchodní podmínky

Práva a povinnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., se sídlem Rakvice, Luční 858, PSČ 69103, IČ: 26312999, coby prodávajícího a kupujícího jako spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), se řídí platným právním řádem ČR (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o koupi ve smyslu § 2079 NOZ) a těmito obchodními podmínkami. Na osoby kupující produkty, odlišnými od spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 NOZ, zejména jako podnikatel (fyzická či právnická osoba), se tyto obchodní podmínky nevztahují a taková osoba se musí registrovat jako kupující na obchodním oddělení prodávajícího a uzavřít dohodu o obchodních podmínkách pro osoby odlišné od spotřebitele.

Kupující

Kupujícím dle těchto obchodních podmínek se rozumí spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 NOZ. Kupující při zahájení obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, jakož i souvisejícími právními předpisy.

Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží. Kupující souhlasí se zapsáním informací o jeho osobě a jeho nákupech do databáze prodávajícího.

Objednávka

Veškeré provedené objednávky jsou závazné. Pro akceptaci objednávky ze strany prodávajícího je kupující povinen přesně specifikovat zboží, počet, cenu, kontakt a jméno osoby kupujícího a případně osoby oprávněné k převzetí zboží, způsob dopravy a vyložení. V takovém případě je objednávka současně návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Za závazné potvrzení se považuje potvrzení e-mailem nebo písemně, a to takové, které je realizováno po přijetí objednávky kupujícího (potvrzení o přijetí objednávky do elektronického systému není potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky provádí prodávající, v co nejkratším termínu. Prodávajícím potvrzená (akceptovaná) objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky nebo uzavření písemné kupní smlouvy případně rámcové kupní smlouvy. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady spojené s výměnou zboží.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením (akceptací) prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží již nemůže dodat (zejména v případě jeho vyprodání). V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na výzvě k platbě.

Platební podmínky

Platbu za zboží je možné uskutečnit jedním z následně uvedených Způsobů úhrady vždy před převzetím zboží.

Způsoby úhrady

Bezhotovostní platba – platba předem bankovním převodem na základě Výzvy k platbě a v souladu s údaji v ní obsaženými či platba kartou online;
Platba v hotovosti – platba v hotovosti či kartou při osobním odběru zboží kupujícím na adrese Místa odběru;
Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zboží kupujícím od dopravce.

Dodací podmínky

Místo odběru bude stanoveno v souladu s objednávkou kupujícího. Dopravu na místo určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Za doručení zboží se považuje:

  1. osobní odběr zboží kupujícím ve výdejním místě prodávajícího určeném v Potvrzení objednávky;
  2. dodání na kupujícím požadované místo a převzetí.

Zboží může převzít pouze osoba kupujícím k tomu oprávněná nebo osoba kupujícím pověřená. Tato osoba musí prokázat svoji totožnost. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Kupující a prodávající tímto sjednávají výhradu vlastnického práva  s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení plné kupní ceny. Nebezpečí škody  na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. Konkrétní způsob dodání si volí kupující. Při neúplné nebo poškozené zásilce je kupující povinen sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu nebude-li to možné pak zaslat poštou, ale neprodleně upozornit prodávajícího telefonicky.  Je-li převzetí zásilky kupujícím stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nemá kupující nárok na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má v souladu s § 1829 NOZ možnost odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Vrácení finančních prostředků spotřebiteli

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1832 odst.1 NOZ má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, může ji však zadržet do doby, než spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže, že jej odeslal.
V případě, že při převzetí kupujícím není zboží ve shodě s objednávkou, resp. kupní smlouvou, tedy, že zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce, resp. kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s objednávkou, resp. kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.
Při projevení vady v průběhu 12-ti měsíců od převzetí věci se má i nadále za to, že vada existovala již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

  • přiměřené snížení kupní ceny
  • náhradní dodání zboží
  • odstoupení od smlouvy

Záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv a povinností z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejm. ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Pro potraviny (tedy i víno) není délka záruční doby speciálně stanovena. Záruční doba za ostatní zboží dodané kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví kratší záruční dobu. Je-li na prodávaném zboží (či jeho obalu) v souladu se zákonem o potravinách vyznačena lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Po předání zboží prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nevhodným skladováním.

Reklamace

Pokud je objednané zboží dodáváno včetně dopravy na místo uvedené kupujícím a dodávka zboží je neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem (řidičem) záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo Objednávky, Dodacího listu a Faktury) a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího Fakturou, nebo Dodacím listem (kopiemi). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace zboží, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. odstranění závady je realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží (včetně přepravného, manipulace se zbožím i paletami) platné v den odeslání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Používané doklady

Potvrzení (akceptace) objednávky – doklad zasílaný prodávajícím na e-mail kupujícího;
Výzva k platbě (u platby předem) – doklad zasílaný prodávajícím na e-mail kupujícího po potvrzení objednávky;
Dodací list – doklad, kterým potvrzuje kupující (nebo osoba pověřená) převzetí zboží;
Dodací list je vyhotoven v originále a jedné kopii, přičemž originál a jedna kopie dodacího listu zůstává prodávajícímu a kopie dodacího listu zůstává kupujícímu;
Faktura / daňový doklad – doklad, který prodávající v originále s podpisem předává kupujícímu současně se zbožím v případě úhrady v hotovosti, případně doklad, který prodávající zasílá v originále s podpisem kupujícímu poštou po dodání zboží.
Faktura / daňový doklad je vyhotoven v originále a jedné kopii. Kopie zůstává prodávajícímu.